resignation letter tagalog

Are you looking for a way to resign from your job in Tagalog? If so, you’ve come to the right place! In this article, we’ll provide you with everything you need to know about writing a resignation letter in Tagalog, including sample letters and tips. So whether you’re new to writing resignation letters or you just want to brush up on your skills, read on for all the information you need.

What To Include in a Tagalog Resignation Letter

When writing a Tagalog resignation letter, there are several key components you should include:

 1. Greeting: Begin your letter with a polite salutation, addressing your supervisor or employer respectfully.
 2. Statement of Resignation: Clearly state your intention to resign from your position and provide the effective date of your departure.
 3. Reason for Resignation: While not mandatory, you may choose to briefly mention the reason for your resignation to provide clarity to your employer.
 4. Express Gratitude: Take a moment to express your gratitude for the opportunities and experiences you had during your time with the company.
 5. Offer Assistance: Offer to assist with the transition process by providing any necessary information or training to ensure a smooth handover.
 6. Closing: End your letter with a polite closing statement and your contact information if necessary.

What Not to Include in Your Tagalog Resignation Letter

It is important to keep your Tagalog resignation letter professional and to the point. Avoid including any negative or derogatory remarks about the company, colleagues, or your reasons for leaving. Remember, this letter will be part of your employment record, so it is crucial to maintain a positive and respectful tone throughout.

How To Format a Tagalog Resignation Letter

Formatting your Tagalog resignation letter is straightforward. Here is a simple format to follow:

 1. Heading: Include your name, address, phone number, and email address at the top of the letter.
 2. Date: Include the date of writing the letter.
 3. Recipient’s Information: Include the name, position, and address of the recipient.
 4. Salutation: Begin your letter with a polite salutation, such as “Mahal kong supervisor” (Dear Supervisor).
 5. Body: Clearly state your intention to resign, express gratitude, offer assistance, and provide any necessary information.
 6. Closing: End your letter with a closing statement, such as “Lubos na gumagalang” (Respectfully).
 7. Signature: Sign your name at the bottom of the letter.

Resignation Letter Sample Tagalog

resignation letter tagalog

Printed Resignation Letter Sample:

[Your Name]
[Tumutuloy Street, Barangay, City, Philippines]
[Contact Number]
[Email Address]
[Date]

[Ginagalang na Pangalan ng Supervisor]
[Pwesto ng Supervisor]
[Tirahan ng Supervisor]
[Bayan, Lalawigan, Pilipinas]

Mahal kong supervisor,

Ako po ay sumusulat upang ipahayag ang aking intensyon na mag-resign bilang [Posisyon] sa aming kumpanya. Ang aking huling araw po ay [Tanggal ng Pag-alis].

Lubos po akong nagpapasalamat sa lahat ng mga pagkakataon at karanasan na ibinigay sa akin ng kumpanya. Sa aking pananatiling dito, marami po akong natutunan at nakilala ko ang mga taong mahalaga sa aking propesyon.

Ako rin po ay handang magbigay ng tulong at impormasyon sa proseso ng paglipat upang matiyak ang maayos na pagkakahanda ng mga papalit sa aking posisyon.

Lubos na gumagalang,

[Inyong Pangalan]

Email Resignation Letter Example:

Subject: Pagbibitiw sa Posisyon – [Inyong Pangalan]

Mahal kong supervisor,

Sa pamamagitan ng email na ito, ibinabahagi ko po sa inyo ang aking intensyon na mag-resign bilang [Posisyon] sa aming kumpanya. Ang huling araw po ng aking serbisyo ay [Tanggal ng Pag-alis].

Lubos po akong nagpapasalamat sa mga pagkakataon na aking natanggap dito sa kumpanya. Malaking bahagi po kayo ng aking pag-unlad bilang propesyonal, at lubos kong pinahahalagahan ang mga karanasang nakamtan ko sa inyong pamamahala.

Handa rin po akong magbigay ng oras at tulong sa proseso ng paglipat para matiyak ang maayos na paghahanda ng mga tagapalit sa aking posisyon.

Lubos na gumagalang,

[Inyong Pangalan]

Planning to Write a Resume?

Check our job winning resume samples

Key Takeaways

Writing a Tagalog resignation letter is an important step when leaving a job. Remember to include the necessary information, maintain professionalism, and express gratitude. The provided sample letters can serve as a guide to help you craft your own personalized resignation letter.

Frequently Asked Questions

1. Ano ang dapat kong isama sa aking Tagalog resignation letter?

Sa iyong Tagalog resignation letter, dapat isama ang pagsasabi ng iyong intensyon na mag-resign, petsa ng pag-alis, pagpapahayag ng pasasalamat, at pag-aalok ng tulong sa paglipat.

2. Mayroon bang mga bagay na hindi dapat isama sa aking Tagalog resignation letter?

Iwasan ang pagsasama ng mga negatibong komento o pagsasalita laban sa kumpanya o mga kasamahan. Panatilihing propesyonal at maganda ang tono ng iyong sulat.

3. Ano ang tamang format para sa Tagalog resignation letter?

Ang tamang format ay maglalaman ng pamagat, petsa, impormasyon ng tumatanggap, pagbati, katawan ng sulat, pagtatapos, at lagda.

4. Paano ko maaaring ipadala ang aking Tagalog resignation letter?

Maaari kang magpadala ng Tagalog resignation letter sa pamamagitan ng printed na sulat, personal na pagpapasa, o sa pamamagitan ng email.

5. Bakit mahalaga ang pagsusulat ng Tagalog resignation letter?

Ang pagsusulat ng Tagalog resignation letter ay mahalaga upang maipahayag nang maayos ang iyong intensyon na mag-resign, magpahayag ng pasasalamat, at mag-alok ng tulong sa paglipat. Ito ay isang propesyonal na paraan ng pagkawala sa isang trabaho.

Conclusion

Narito ang gabay sa pagsusulat ng Tagalog resignation letter kasama ang mga halimbawa at mga tip para matiyak na professional at epektibo ito. Huwag kalimutan na manatiling magalang, maayos, at pasalamat sa iyong sulat.

Published by Sarah Samson

Sarah Samson is a professional career advisor and resume expert. She specializes in helping recent college graduates and mid-career professionals improve their resumes and format them for the modern job market. In addition, she has also been a contributor to several online publications.

Build your resume in 5 minutes

Resume template

Create a job winning resume in minutes with our AI-powered resume builder